​​​​The Entomological Society of India 

LOGO

Editorial Board

 1.  ​Dr. V.P.S. Panwar
 2. Dr. (Mrs.) Chitra SrivaSTava
 3. Dr. Subhash Chander
 4. Dr. R.K. Sharma
 5. Dr. J.P. Singh
 6. Dr. (Mrs.) Shashi Bhalla
 7. Dr. S. Vennila
 8. Dr. H.R. Sardana
 9. Dr. G.K. Mahapatro
 10. Dr. Gururaj Katti
 11. Dr. S. Subramanian
 12. ​DR. N. SRINIVAS


Chief Editor 
Dr. V.V. Ramamurthy

Editorial Advisory Committee

 1. DR. R.K. THAKUR
  DR. BISHWAJEET PAUL
  DR. SACHIN P. SUROSHE
  DR. K. SREEDEVI
  DR. SHANKAR GANESH
  DR. P.R. SHASHANK
  DR. SURESH NEBAPURE

 2. DR. N.M. MESHRAM
  MR. SAGAR, D
  MR. ANOOJ, S
  DR. S.R. SINHA
  MS. ASHA GAUR​